PRO PEDAGOGY A PEDAGOŽKY

Vážení pedagogové a pedagožky,
 

představujeme vám projekt Ekostory.cz, jenž vám nabízíme k plnému bezplatnému využití v hodinách občanské či ekologické výchovy na středních školách. Jádrem projektu je dokumentární film Ekostory, jenž se na pozadí historie ekologického hnutí a ochrany přírody od 50. let minulého století cca do roku 2000 soustředí na téma občanské společnosti, občanské angažovanosti, demokracie a svobody.
 

Projekt je zamýšlen jako inspirativní. Klade si za cíl posloužit vám, pedagogům a pedagožkám, jako přitažlivý základ pro diskusi témat občanské či ekologické výchovy, k lepšímu uvědomění občanské role u žáků,
pro nastínění vějíře forem možných občanských aktivit a angažovanosti, k zamýšlení nad rolí jedince v demokratické i nedemokratické společnosti.
Smyslem filmu je vyvolat živou diskusi díky tématu, které je mladým lidem blízké. Snímek představuje příběh postupného utkávání ekologického hnutí
od bodu nula a postupného etablování ochrany přírody. Vybrané postavy, které
ve filmu na pozadí archivních materiálů hovoří, patří mezi nejdůležitější osobnosti těchto oborů. 

Postavy v průběhu filmu nementorují a neříkají svému publiku, co má dělat. Po mnoha letech, často desítkách let, popisují, co dělali oni sami, proč to dělali, jaké peripetie to obnášelo a jaký to mělo význam. V 50. letech, v nichž příběh začíná, byla ochrana přírody na skrovném počátku a de facto neexistovala. Postupně se budovala díky osobnímu zájmu pár lidí. Mohutněla, téma přírody přitahovalo čím dál více lidí a jejich aktivity se rozrůzňovaly. Ekologických aktivit – které ale mají občanskou podstatu - se účastnili studenti a obyčejní lidé, vědci, novináři, odborníci z různých oblastí, často i státní úředníci. Film tak zdůrazňuje, že se nejednalo o nějaký specifický druh lidí, ale teoreticky se ekologického a ochranářského kvasu mohl účastnit každý. A nakonec
to bylo právě téma životního prostředí a ochrany přírody, které zčásti podrazilo komunistickému režimu nohy.

 

Film byl vyroben přímo pro výukové účely v hodinách občanské či ekologické výchovy. Je koncipován chronologicky a jeho milníky jsou aktivity jednotlivců, na které se časem nabalovali další lidé a dělali je společně, postupně
se stékaly do širšího rozmanitého proudu. Materiál zdůrazňuje několik společenských fenoménů, které jsou platné v každé době – důležitost fyzického setkávání se a spolkové činnosti, šíření pravdivých informací pro veřejnost, odvaha stát si za svým názorem a veřejně jej vyjadřovat, pěstovat osobní kontakty a to i v zahraničí, následovat své vzory. Považujeme za inspirativní, jak toto uskutečňovali zobrazení lidé v režimu, který tomuto nepřál.

 

Filmem provází komentář, který vzhledem k cílové skupině středoškolských studentů volí co nejjednodušší jazyk, snaží se zasvěcovat do dobových kontextů a vysvětlovat je. Zároveň zůstává ideologicky střízlivý a snaží se poctivě nastínit potíže společnosti v každém diskutovaném období.
Ani demokratické období po roce 1989 není vystiženo jako ideální a bezproblémové
a naznačuje, že potřebuje aktivní občany, kteří nejsou neteční vůči světu kolem sebe. Studenti nepotřebují příliš mnoho předchozích znalostí, komentář se i přes stručnost snaží být komplexní a návodný.

 

S filmem můžete volně nakládat dle svého uvážení a potřeb při výuce. Jistě máte své osvědčené metody a znáte své žáky nejlépe. Pro inspiraci jsme pro vás ale připravili i didaktické listy, pro žáky pak listy pracovní, které v souvislosti s filmem můžete využít. Didaktické listy nabízejí dramaturgii školní hodiny následující po promítnutém filmu. Žáci si také mohou promítnout film sami doma a ve škole se už můžete jen věnovat práci s jeho obsahem. Obsahem didaktických listů je kostra takové hodiny. Její náplní jsou průběžná témata
a otázky pro volnou diskusi postřehů a názorů, společné didaktické hry a body
ke společnému zamyšlení. Můžete, ale nemusíte si vybrat všechny, záleží na vašich preferencích. Pro žáky jsou určeny pracovní listy, které vám usnadní přípravu na hodinu. Práci s tématy filmu a orientaci v nicj vám může usnadnit Manuál k filmu. Materiály stačí jen stáhnout ve formátu pdf, vytisknout nebo si nechat zaslat. 

 

Součástí webové platformy Ekostory.cz jsou kromě filmu a didaktických a pracovních listů k dispozici inspirativní rozhovory se všemi postavami filmu zdůrazňující relevantní témata, dobové fotografie a biografické medailony. Ty můžete využít k rozšíření svých školních hodin. Žáci je mohou využít k prohloubení svého zájmu o téma, pokud je film a práce v hodině zaujaly.
 

Nabízíme vám rovněž možnost účasti a diskuse vybraných postav či autora filmu na vašich hodinách.
 

Vážíme si vašeho zájmu a přejeme dobrou práci se studenty. Jsme k dispozici k vašim otázkám a podnětům na info@ekostory.cz

         Dokumentární film vznikl ve spolupráci s Českou televizí.                              Partnery projektu jsou Lesy České republiky, s.p.

Snímek obrazovky 2018-10-21 v 8.11.19 PM
Snímek obrazovky 2018-10-21 v 8.11.45 PM
Snímek obrazovky 2018-10-21 v 8.16.16 PM
lcr-logo-ctverec.png